• Risteilymatkustajaliikenteen kilpailu Helsinki–Tukholma-reitillä 2000-luvulla 

   Groundstroem, Oskar (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja selvittää Viking Linen ja Silja Linen väliseen kilpailuun liittyviä ilmiöitä, jotka vaikuttavat varustamojen strategioihin ja taktiikoihin sekä edelleen itse kilpailuun. Tutkimus ...
  • Jätelaitosten yhteiskuntavastuun GRI-tunnusluvut 

   Helen, Raija (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tutkimuksessa on määritetty jätelaitoksille Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston mukaisia tunnuslukuja yhteiskuntavastuun raportointia varten. Tutkimus on osa käynnissä olevaa jätelaitosten ulkoisen ja sisäisen ...
  • Messujen suunnittelu, toteutus ja raportointi : Case: Muovi-Heljanko Oy Pac Tec 2007 -messuilla 

   Manninen, Mia-Maija; Halkonen, Vuokko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyönä toteutetussa projektissa suunniteltiin, toteutettiin ja raportoitiin toimeksianta-jan osallistuminen messuille. Projektityön kohdeyritys, muovipulloja ja -kanistereita valmistava Muovi-Heljanko Oy osallistui ...
  • Sisua, synkkyyttä, ammattitaitoa – Suomi-kuva musiikkiviennin artistibiografioissa 

   Niskanen, Ilkka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Globalisaation myötä maiden brändäyksestä on tullut arkipäivää. Valtioiden asettuessa teknologisessa vertailussa yhä tasaisemmin samalle lähtöviivalle mielikuvan merkitys on noussut avainasemaan. Suunnitelmallinen ja ...
  • Verohallinnon sähköiset asiointipalvelut 

   Hämäläinen, Hanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   This thesis was commissioned by the Uusimaa Tax Office, one of the Regional Tax Offices in Finland. The main aim of thesis was to examine customer satisfaction among accounting firms operating in the Uusimaa Tax Office ...
  • Asianajotoimistojen yhteiskunnallinen vastuu ja sidosryhmävuorovaikutus Suomessa 

   Kenttämaa, Satu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kansainvälisesti asianajoalalla on jo useiden vuosien ajan ollut nähtävissä lisääntynyt kiinnostus yhteiskuntavastuuasioita kohtaan. Monet ulkomaiset asianajotoimistot osallistuvat säännöllisesti erilaisiin yhteiskunnallisesti ...
  • Viron vahinkovakuutustarjonta yritysasiakkaiden näkökannalta 

   Sinijärv, Sigrid (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ajatus tämän opinnäytetyön aiheesta sai alkunsa työharjoittelusta kansainvälisessä vakuutusyhtiössä. Opinnäytetyön aiheena on Viron vahinkovakuutustarjonta suurten virolaisten yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Moskovan kaupungin tarjoama liiketoimintapotentiaali suomalaisille yrityksille 

   Lindfors, Joni (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aihe on valikoitunut tekijän mielenkiinnon mukaan. Opinnäytetyön aiheena Moskova on tarpeeksi haastava ja mielenkiintoinen. Moskovan jatkuva muutostila tekee aiheesta mielenkiintoisen. Tästä johtuen aiheen ...
  • Helsingin työ ­ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön arvopolku – arvojen vaikutus työhyvinvoinnissa 

   Mäki, Tiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Helsingin työ ­ja elinkeinotoimiston Malmin yksikön (myöhemmin Malmin TE ­toimisto) arvojen esille tuloa työyhteisössä ja arvojen vaikutusta työhyvinvointiin henkilöstön ...
  • Lääkkeiden viitehintajärjestelmän taloudelliset vaikutukset 

   Heinonen, Mari (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1.4.2009 voimaan tulleen lääkkeiden viitehintajärjestelmän taloudellisia vaikutuksia neljän tahon kannalta, Kansaneläkelaitoksen, lääketeollisuuden, apteekin sekä apteekin ...
  • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset 

   Paananen, Meeri; Salonen, Hannele (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman tradenomitutkinto vastaa työelämän kvalifikaatiovaatimuksia sekä kuinka tradenomit ovat sijoittuneet työelämässä. ...
  • Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönotto muutoksena : Case: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 

   Tuomisto, Mari (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työ on tehty toimeksiantona HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle, jossa oli keväällä 2009 tehty päätös Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli pohtia Green Office ...
  • Arvopaperimarkkinalain uudistuksen vaikutukset sijoituspalveluja tarjoavien yritysten toimintaan 

   Vartiainen, Noora (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Arvopaperimarkkinalaki uudistui 1.11.2007. Lakiin tehtiin paljon muutoksia sekä siihen lisättiin säännöksiä erityisesti sijoittajan suojan näkökulmasta. Lain uudistumisen taustalla vaikutti Rahoitusmarkkinat direktiivin ...
  • Kehitysmahdollisuudet Tapiolan T-hetken tapahtumissa 

   Ritanen, Anu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toimeksiantona tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Tapiolan T-hetken tapahtumia ja niiden kehittämistä. T-hetki on uudenlainen ja Suomessa ennennäkemätön finanssialan palvelupiste Helsingin keskustassa, jossa ...
  • Liikekeskushankkeen markkinointi : Case:Yrityskontaktien hankkiminen Monninkylän liikekeskushankkeeseen 

   Iivonen, Sanna; Ikonen, Melina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Monninkylässä sijaitsevalle rakennusfirmalle Kymppirakenne Oy:lle. Opinnäytetyö toteutettiin projektiluontoisena. Projektin laajempana tarkoituksena oli kehittää ...
  • Kulttuurierojen vaikutus mainonnassa 

   Gustafsson, Marjo; Kari, Netta (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kulttuurien välisiä eroja mainonnassa, ja koota niiden pohjalta konkreettinen opas. Työ tehtiin toimeksiantona Porvoon Seudun Uusyrityskeskukselle. Oppaan tarkoituksena on olla ...
  • Ympäristömerkkien tunnettavuus ja vaikutus ostopäätöksiin 

   Virtanen, Henna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ympäristömerkkien tunnettavuutta ja vaikutusta ostopäätöksiin. Tutkimus toteutettiin oma mielenkiinnon vuoksi. Tämän tutkimuksen päätutkimusongelmana oli selvittää, kuinka hyvin ...
  • Rusettimyynnin kehittäminen Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjassa 

   Huvila, Jarna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjan rusettimyyntiä. Roosa nauha on kansainvälinen kampanja, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta rintasyövästä ja kerätä varoja ...
  • Identiteetti, imago ja asema markkinoilla : Case Ryhmäteatteri 

   Salminen, Tanja; Kärkkäinen, Jukka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Teatterit kilpailevat paitsi toistensa, myös muiden vapaa-ajanviettotapojen kanssa kuluttajien huomiosta. Tässä kilpailutilanteessa Ryhmäteatteri, helsinkiläinen, pitkän historian omaava vapaa teatteriryhmä halusi selvittää, ...
  • Sanomalehtimainonnan ja suoramainonnan roolit mediasuunnittelussa 

   Katara, Laura (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä sanomalehtimainonnan ja suoramainonnan rooleja mediasuunnittelussa. Työssä keskitytään myös siihen minkälaiseksi mediaksi sanomalehti ja suoramainonta mielletään, sekä millaisissa ...