• Responsiivisen verkkosivun suunnitelu ja toteutus: kauneushoitola Athene 

   Halinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä luodaan verkkosivut helsinkiläiselle kauneushoitola Athenelle käyttäen Wordpress – sisällönhallintajärjestelmää. Idea opinnäytetyöhön saatiin keskustelusta toimeksiantajayrityksen nykytilanteesta ja ...
  • Sidosryhmätutkimus osana strategian toteuttamista Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 

   Huhtamo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen työn tavoitteena oli luoda Lentopalloliitolle vuosittainen sidosryhmätutkimus osaksi strategiaa. Sen avulla halutaan lisätä dialogia sidosryhmien ja Lentopalloliiton välillä, fokusoida käytössä olevia ...
  • Myyjän henkilökohtaisen myyntitaidon kehittäminen 

   Peltola, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Candyfloss Clothing Oy:n pyynnöstä. Työ on toteutettu yhteistyössä kauppiaan Jaana Lesosen kanssa. Kauppias omistaa kaksi Jack and Jones miestenvaateliikettä. Liikkeet sijaitsevat Turussa ...
  • Kumppaniyhteistyön kehittäminen Taitaja-tapahtumassa 

   Gröhn, Tytti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Raportin tarkoituksena on selvittää, miten yhteistyötä Taitaja-tapahtumassa voidaan kehittä sekä saada tietoa, miten yhteistyökumppanit ovat tapahtumasta hyötyneet, jotta yhteistyökumppaneiden hankinta jatkossa helpottuisi. ...
  • Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Intiaan vuosina 2000 – 2016 

   Laitinen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälistymistä ilmiönä sekä kansainvälistymistä kehitty-ville markkinoille – erityisesti Intian markkinoille. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on sel-vittää, ”Miksi suomalaisyritykset ovat ...
  • Kehityskeskustelumalli osana kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamista 

   Rosengren, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kehityskeskusteluun kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta, ja tuottaa toimiva lomake tukemaan kasvuyrityksen kehityskeskusteluprosessia. ...
  • Verotusmenettelyn muutokset 2017 

   Vataja, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Verotusmenettelyt uudistuivat vuoden 2017 alusta osana Verohallinnon suurempaa Valmis-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää laajamittaisesti Verohallinnon tietojärjestelmiä ja toimintaa. Tämän lisäksi uudistusten ...
  • Ohjauspalvelukeskusten tilasuunnitteluohje 

   Tulilahti, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rautateiden liikenteenohjausta tehdään ohjauspalvelukeskuksissa. Suomessa liikenteenohjauksesta vastaa Finrail Oy, jolta rautatieverkkoa hallinnoiva Liikennevirasto ostaa ohjauspalvelut. Opinnäytetyö esittää ohjauspalve ...
  • Yritys X: Sisäisen rekrytointiprosessin yhtenäistäminen 

   Pitkänen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajayrityksen aidosta tarpeesta kehittää omaa sisäistä rekrytointiprosessiaan vuoden 2016 loppupuolella. Suunnittelu ja toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Brand Licensing Processes and Workflows 

   Törmä, Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this Bachelor’s thesis project is to provide an end-to-end brand licensing workflow mapping and give the reader understanding of the brand licensing workflows and how they are connected in the overall process. ...
  • Yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelu suomalaisessa vientiyrityksessä 

   Miettinen, Ronja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan erään suomalaisen vientiyrityksen yhteiskuntavastuun olennaisimpia asioita sidosryhmien näkökulmasta sekä tarkastellaan sidosryhmien välisiä eroja tuloksissa. Tutkimuskysymykseen haetaan ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Expedit Finland Oy:ssä 

   Jääskelä, Virve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on yrityksen Expedit Finland Oy liiketoiminnan kehittäminen asiakaskokemuksen kautta. Tavoitteena oli Expeditin sisäinen alkukartoitus asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi kvalitatiivisen kyselyn ...
  • Vientitoiminnan rahoitus Yrityksessä X 

   Liukkonen, Anselmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoiminnan riskienhallintaan. Rahoitusmah ...
  • ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan tunnettuus ja kehittäminen 

   Lempiäinen, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty matkahakupalvelu ParisRiolle. Työn tarkoituksena on edistää ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan toimintaa tutkimalla kanavan tämänhetkistä tunnettuutta ja matkavideoiden kiinnostavuutta. ...
  • Nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle Talokeskuksessa 

   Vilkama, Oskari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle, sekä niihin vaikuttaneet aiemmat kokemukset esimiestyöstä. Opinnäytetyön avulla selvitetään myös millä tavalla esimiestyö ja johtaminen yleisellä ...
  • Tutkimussihteerin työn tarkastelu ympäristöministeriössä 

   Harjula, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ympäristöministeriössä toteutetaan erilaisia hankkeita ja tutkimuksia, joiden työhön ja byrokratiaan osallistuu tutkimussihteeri, joita työskentelee kaikilla osastoilla. Tutkimussihteerin työnkuvan järjestämistä ja sisältöä ...
  • Customer Case Studies in Marketing Communication – Agilefant Ltd. 

   Behm, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Agilefant is a platform independent tool for Lean and Agile management based on scientific research in Aalto University. Case company, a Finnish startup, Agilefant Ltd. (Agilefant Oy) was founded in 2013 to ensure development ...
  • Työtyytyväisyyskysely ja toiminnan kehittäminen 

   Jyrkkäranta, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäyte tehtiin toimeksiantona vähittäiskaupanalalla toimivalle Yritys X Oy:lle, joka on osa konsernin Suomen markkina-alueella toimivaa yksikköä ja osa Pohjoismaiden suurinta alansa konsernia. Suomessa konsernilla ...
  • HR-tietojärjestelmän käyttöönotto osana henkilöstöjohtamisen strategista kehittämistä 

   Alastalo, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa, kuvata ja analysoida moniulotteisesti HR-tietojärjestelmän käyttöönottoprosessia, sekä pohtia millainen merkitys sillä on työn toimeksiantajana toimivan IT-alan yrityksen ...
  • Olennaisuus tilintarkastuksessa ja lainsäädäntöuudistusten valossa 

   Graf, Nana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Olennaisuus on tilintarkastuksen perusta, jota ilman tilintarkastus ei ole mahdollinen. Olen-naisuus on merkittävä erityisesti suunnittelu- ja raportointivaiheissa. Tilintarkastajan täytyy kyetä havaitsemaan tilintarkastuksen ...