Uusimmat viitteet

 • Bemötande av ett döende barn ur ett vårdar- och anhörig perspektiv 

  Koivula, Nea; Westerlund, Chira (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Denna studie var en del av Arcadas Grow –projekt, vars syfte är att förbättra den etiska kompetensen hos vårdare. Syftet med studien var att forska hur ett döende barn blir bemött ur ett vårdar- och anhörigt perspektiv. ...
 • Kvalitetsgranskning av amningsinformation på webben 

  Partanen, Monia; Heiskanen, Jonna (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sammandrag: Detta examensarbete handlar om hurdan amningsinformation som finns på webben och är ett beställningsarbete för Terveyskylä/Naistalo. Användningen av webben ökar ständigt och en stor del av befolkningen söker ...
 • Gilla mig !! Hälsa och ohälsa på Facebook : Deskriptiv litteraturstudie 

  Westin, Paulina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Unga spenderar mycket tid på sociala medier. En finsk undersökning( 2016) påvisar att 81 % av unga använder Facebook. Syftet med detta arbete är att genom en deskriptiv litteraturstudie sammanställa den befintliga kunskap ...
 • Mötet med den muslimska familjen på mödrarådgivningen 

  Stenfors, Frida (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sammandrag: Oroligheter och krig i världen leder till att det kommer mera invandrare och flyktingar till Finland hela tiden, många av dessa har islam som religion. Uppdrags-givaren för examensarbetet var Vanda stad, syftet ...
 • Arbetsgivare och de generella attitydernas påverkan gentemot mental ohälsa 

  Grönroos, Iris (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbetets uppdragsgivare är PAD-projektet. Syftet med detta examensarbete är att belysa de generella attityderna som finns gentemot mental ohälsa och påverkas arbetsgivaren av dem. Arbetet besvarar frågorna; ...
 • e-Hälsotjänster för missbrukare : En litteraturstudie 

  Juslin, Anne-Sophie (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka e-hälsotjänster som erbjuds åt missbrukare globalt idag och vilka krav som ställs på dessa tjänster. Studien svarar på vilka fördelar det finns med e-hälsa, hurdant behovet ...
 • eHälsa – en möjlighet till den gränsöverskridande hälsovården 

  Declunder, Anne (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Allt flera människor söker sig utomlands för att få vård, särskilt efter tillämpningen av patientdirektivet 2011/24/EU. Också användningen av eHälsa ökar stadigt och den erbjuder möjligheter som kunde utnyttjas inom ...
 • Våldsituationer mot patienter i vården 

  Meriheinä, Jessica (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Arbetet ingick i Arcada projektet GROW som fokuserade på etiken i vården, de etiska aspekterna och den kliniska etiska kompetensen. Temat för detta arbete var fysiskt våld inom vården riktat mot patienten. Syftet med arbetet ...
 • Personer med schizofreni och arbete : En litteraturstudie 

  Suonio, Hanna-Sofie (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Det här examensarbetet är en kvalitativ litteraturstudie som handlar om personer med schizofreni och deras förhållande till arbete. Uppdragsgivaren för det här examensarbetet är PAD- projektet. Syftet med denna studie är ...
 • Konservativ viktminsknings påverkan på livskvaliteten hos en person som lider av övervikt eller fetma : En litteraturstudie 

  Hietala, Sofia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med studien var att utreda ifall det finns evidens för påståendet att viktminskning genom konservativ behandling skulle förbättra livskvaliteten hos en person som lider av övervikt eller fetma. Detta är en ...
 • Relationen mellan teamet och ledarskapet 

  Selin, Jessica (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med denna studie är att utreda vad som påverkar den goda arbetsmiljön. Studien redogör vad som är individuella rollen hos teammedlemmarna, ledarens roll och teamet för att nå goda resultat och teamet mår bra. ...
 • Nuorisopsykiatristen potilaiden stigmatisoituminen ja syrjäytyminen 

  Nordbäck-Wasiljeff, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda selkeyttä siihen, kuinka stigma vaikuttaa psyykkisesti oireilevan nuoren elämänkulkuun. Opinnäytetyö on tehty osana PAD-projektia (Positive Attitude Development), joka on ammattikorkeakoulu ...
 • Sömnens betydelse för den äldres hälsa : En kvalitativ litteraturstudie 

  Sjöblom, Emilia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete var ett beställningsarbete av Lovisa stad. Syftet med detta arbete var att användaren skall få en fördjupad insikt om sömnens betydelse för den äldres hälsa. Det fanns två frågeställningar och de var: ...
 • Klienters upplevelse av hemvården i Lovisa stad 

  Örn, Nina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta är ett projektarbete i Lovisa stad i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur hemvården upplevs av hemvårdens kli-enter i Lovisa stad, samt vad upplevelsen baseras på. Som ...
 • En gynekologisk handbok för barnmorskor 

  Salwathura, Lisa; Jalonen, Elina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  För att minska på missförstånd och vårdfel eller för att lära personalen nya ingrepp kan man använda sig av en handbok för att stöda inlärningen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete för Lojo Sjukhus gynekologiska ...

Näytä lisää