Uusimmat viitteet

 • Order (Correctness) Quality Initiative 

  Tourunen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  This Master of Engineering Thesis has been written for Nokia Networks and the Operations’ unit. The thesis is financed and shall be utilized by the Business Line. The theoretical framework of the thesis consists of the ...
 • Mallisarjan alasajo : S&OP-prosessin hyödyntäminen ja kehittäminen 

  Mäkinen, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen lähtökohtana oli Valtralla useana vuonna mallisarjojen elinkaaren loppuvai-heessa epäonnistunut mallisarjan alasajoprosessi. Epäonnistumiset ilmenivät merkittävinä kustannuksina, kun tuotannon päättyessä ...
 • Logistiikkaosaamisen oppimisympäristöt toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa 

  Kaija, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla oli Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarve kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä entisestään. Koulutuksen määrärahojen supistuttua koulutusorganisaatioiden on ...
 • Hävikin pienentäminen toimitusketjussa tuoterikkoutumisia vähentämällä 

  Kaikuranta, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli selvittää ja tutkia syitä rikkoutuneiden tuotteiden suureen määrään Tamron hallinnoimissa osissa toimitusketjua. Tamro toimii lääketukkukauppana hyvinvointialalla ja sen päävastuualueena on lääkkeiden ...
 • Nostopalveluyrityksen työ- ja asiakastyytyväisyys biotuotetehdasprojektissa 

  Alakotila, Niina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilöstön työtyytyväisyydellä on suuri vaikutus yrityksen menestymiseen sekä kilpailukykyyn. Työtyytyväisyyttä tulisikin tutkia säännöllisesti, koska sillä on vaikutusta työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin sekä ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen digitalisaation tuomien mahdollisuuksien avulla 

  Leinonen, Suvi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantaja oli etelä-savolainen palvelualan yritys. Työn tavoitteena oli kartoittaa, mitkä ovat nykyisen asiakkuuksien johtamisen ja palveluprosessin kehittämistarpeet sekä miten asiakaskokemusta voidaan parantaa ...
 • Raportoinnin kehittäminen ympäristöpalveluiden operatiiviseen johtamiseen : Tietoa päätöksentekoon 

  Honkonen, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tärkeimmät ja tarpeellisimmat raportointitiedot operatiivisen toiminnan johtamiseen liittyen. Opinnäytetyössä tutkittiin esimiesten käyttäjätarve ja eri esimiestasojen välisiä eroja ...
 • Sourcing organization and management model in spare parts business : Case study 

  Kilpeläinen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this study was to find the best sourcing organization and management model in the spare parts business, co-operating with global sourcing in division-structured organization. The first phase of the research was ...
 • Uudet osaamistarpeet tieliikenteen tavarankuljetuksissa 

  Lohtander, Erkka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tieliikenteen tavarankuljetuksissa tarvittavan osaamisen muutosta 5–10 vuoden ajanjaksolla. Tieliikenteen tavarankuljetus -klusterissa tehdyn tutkimuksen perusteella kartoitettiin ...
 • Ammattipätevyyskoulutuksen hyödyntäminen kuljetusyrityksissä 

  Laine, Jussi-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuorma- auton kuljettajien ammattipätevyys on vaadittu kaikilta kuorma-auton kuljettajilta 10.9.2014 alkaen. Kuljettajat, joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009 saavuttavat ammattipätevyyden suorittamalla ...
 • Julkisoikeudellisesta yksityisoikeudelliseksi toiminnaksi : Kunnat ja yhtiöittäminen 

  Laulainen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää laajasti taustalla olleita syitä ja seurauksia eri kunnissa tapahtuneisiin toimintojen yhtiöittämisiin ja toisaalta syitä myös siihen, miksi toimintoja ei ole yhtiöitetty. Kunnallisen ...
 • Hankintojen kehittäminen : Keuda, auto- ja logistiikkapalveluiden toimiala 

  Lehtinen, Sauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Ammatillinen koulutus on kovassa muutoksessa. Pienenevä tulorahoitus on pakottanut koulutuksenjär-jestäjät etsimään säästökohteita toiminnastaan. Keuda ...
 • Standardikustannushinnat 

  Hakkarainen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lassila & Tikanoja Oyj. Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea yrityksen kuljetuskalustolle uudet standardikustan-nushinnat ajoneuvotyypeittäin ja tutkia kuinka ajoneuvojen käyttöaste ...
 • Logistiikan perustutkinnon kilpailukyvyn parantaminen läpäisyä ja asiakastyytyväisyyttä kehittäen : Case Turun ammatti-instituutti 

  Mäkelä, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Turun ammatti-instituutin logistiikan perustutkinnon kilpailukykyä siten, että opiskelijoiden läpäisyä parannetaan asiakastyytyväisyyttä lisäämällä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Opiskelijoiden työssäoppiminen 

  Vainikainen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tilaajana on Savon ammatti- ja aikuisopisto Kuopiosta. Tutkimustyön ta-voitteena oli selvittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen nykytila ja kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen edellytyksiä ...

Näytä lisää