Uusimmat viitteet

 • Tuotannon ja toimitusketjujen tapahtumapohjainen simulointi 

  Luomanmäki, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toimitusketjujen tapahtumapohjaisen simuloinnin erityispiirteitä vertaamalla toimitusketjun simulointiprosessia perinteisempään tuotannon simulointiin. Tuotannon simulointi on ...
 • Asiakastarpeista tuoteominaisuuksia 

  Saari, Anna-Kaisa Martintytär (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa perehdytään asiakastarpeiden kartoitusprosessiin sekä asiakastarpeiden hyödyntämismahdollisuuksiin tuotekehityksessä. Lisäksi perehdytään tuotteen ja palvelun tuotteistamiseen. Työssä selvitetään tuotteistamisen ...
 • Muutosprosessi asiakaslähtöisemmäksi 

  Sillanpää, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus tehtiin ABB Oy Motors & Generators -yksikön Customer Support funktion toimeksiantona. Tutkimuksessa tarkasteltiin sähkömoottorin kokoonpanon aikana tulevia yleisimpiä tilausmuutoksia ja mietittiin ratkaisuja, ...
 • Ohjaamorungon mittalaitteen mittauskyvyn varmistaminen 

  Ekola, Harri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  MSK Cabinsilla on konenäköön perustuva mittauslaite Quality Gate, jolla mitataan jokainen hitsaamosta valmistunut turvaohjaamon runko. Työn tarkoituksena oli varmistaa tämän laitteen mittauskyky. Työn teoriaosuudessa ...
 • Vauriokorjaamon kokonaisprosessin kehittäminen 

  Päkkilä, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vauriokorjaustoimialalla on tapahtunut paljon muutoksia kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Ajoneuvotekniikka ja sitä kautta korjausosaamisen vaatimukset ovat muuttuneet. Autojen lisääntynyt sähkötekniikkaa, etenkin ...
 • Hankehallinta puolustusvoimien SAP-järjestelmässä : Työkalut, standardimallit, räätälöinnit ja käytön jalkautuminen 

  Järvenpää, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata puolustusvoimien hankehallinta SAP-järjestelmän eri työkalujen osalta. Tarkoitus on myös saada selville näiden työkalujen mahdolliset ongelmakohdat hankehallinnassa liittyen räätälöinteihin ...
 • Vaasan kaupungin hulevesistrategian perusteet 

  Nyman, Jan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää hulevesistrategian perusteet Vaasan kaupungin teknisen toimen sekä Vaasan Vesi -liikelaitoksen käyttöön. Hulevesi on rakennetuilla alueilla maan pinnalle tai muille pinnoille ...
 • Osaamisen hallinnan nykytila ja kehittämistoimenpiteet pelastuslaitoksissa 

  Övermark, Joona (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Yhteiskunta kehittyy nopeaa muutosvauhtia. Ulkoisen toimintaympäristön voidaan jopa sanoa olevan jatkuvassa muutostilanteessa. Tämän seurauksena julkiseen sektoriin ja koko pelastustoimen organisaatioon kohdistuu suuria ...
 • Verifointitoiminnan kehittäminen 

  Allenius, Teppo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli selvittää asetetut vaatimukset kohdeyritykselle ja määritellä verifiointimetodit sekä tarvittavat laajuudet tarkastettaville komponenteille niin, että päästään luotettavaan otantaan toimitettujen ...
 • Ristikkäin kulkeminen RIKU VT 18 -hankkeen vaikuttavuusanalyysi 

  Mahlanen-Peltola, Sirpa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Maatilojen pitkät kulkumatkat talouskeskuksesta peltopalstoille ovat lisääntyneet tilakoon kasvaessa. Aikaa ja rahaa kuluu maanteillä ajoon koska viljelijät hankkivat maata pitkien etäisyyksien takaa. RIKU VT18 -hankkeessa ...
 • Sisälogistiikan kehittäminen 

  Kärkkäinen, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä pystyttäisiin MSK Plastin kolmen eri hallin logistiikka järkeistämään tai mahdollisesti yhdistämään niin, että saadaan aikaan toiminnan tehostumista. Tavoitteena oli nostaa ...
 • Aineettoman pääoman merkitys ja johtaminen yrityksissä 

  Vainionpää, Marja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan yrityksen ei-fyysisiä, näkymättömiä kyvykkyyksiä, resursseja ja toimintoja, jotka voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Inhimillinen ...
 • Rakennuttajaorganisaation turvallisuusjohtaminen maantiehankkeissa 

  Kivioja, Pasi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen läntisen hankinta-alueen investointiyksikön nykyistä turvallisuusjohtamisen tilaa ja erityisesti miten Liikenneviraston turvallisu ...
 • Sähköverkon tuoton parantaminen teknisillä ratkaisuilla 

  Paavola, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suurjännitteisen jakeluverkon käyttö on muuttunut muutamassa vuodessa johtuen energiatarpeen kasvusta ja tuulivoiman verkkoliitynnöistä. Jotta asiakkaat saisivat energiaa lähes häiriöttömästi, on sähköverkon rakenteeseen ...
 • Mielen mahdollisuudet – uudet ajatusmallit luovan ajattelun tueksi 

  Tynkkinen, Teija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutustutaan syvemmin innovaatioihin ja niiden syntyyn sekä tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin uuden kehittämisessä ja tuloksen syntymisessä. Erityisesti käsitellään innovaatioiden syntyä edesauttavia ajatus- ...

Näytä lisää