Uusimmat viitteet

 • Oppimistilojen kehitys Suomessa 

  Koivulahti, Konsta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä valmistettiin laitelistauksia sekä valokuvatiedostoja eri koulutusalojen tarvitsemista laitteista uuden kampuksen laboratorioihin. Työn tilasi Lahden ammattikorkeakoulu ja tarkoituksena oli tuottaa laitelistausten ...
 • Veistosahalinjan tuotannon tehostaminen : pullonkaula-analyysi ja tavoitenopeuksien määritys 

  Virtanen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee sahatuotantolinjan tehostamista. Opinnäytetyössä tutkittiin Versowood Oy:n Veistosahalinjan pullonkaulatyövaihetta sekä määritettiin sahalinjan tavoitenopeudet. Pullonkaulatyövaihe on prosessi, ...
 • Puuinsinöörien työllistymistutkimus 

  Tanskanen, Toni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneiden puuinsinöörien työllistymistä. Tutkimuksen otokseen valittiin 2006-2015 valmistuneet puuinsinöörit. Työn toimeksiantajana oli Lahden ...
 • Kunnossapitosuunnitelma : Us Wood Oy 

  Kurki, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua kunnossapidon mahdollisuuksiin toimeksiantajan, Us Wood Oy:n tuotannossa. Tarkoituksena oli tehdä yrityksen tuotantolinjalle kunnossapitosuunnitelma sekä laatia huolto- ja ...
 • Pinnoituslinjan tehostaminen ja kehittäminen : Koskisen Oy lastulevytehdas 

  Kemppainen, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö aloitettiin Koskisen Oy:n lastulevytehtaan toimeksiantona ja tarkoituksena oli tutkia kehitystoimenpiteitä, joilla saadan tehostettua lastulevytehtaan pinnoituslinjan toimintaa. Tutkimus alkoi oppimalla ...
 • Laserleikattujen stanssilevyjen tekniset ominaisuudet 

  Joronen, Jyrki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetön tavoitteena oli selvittää nykyisin käytössä olevan vanerisen stanssilevyn ominaisuuksia ja verrata niitä uuteen, vielä toistaiseksi käyttämättömään levytyyppiin. Stanssausteknologia kehittyy jatkuvasti ja ...
 • Liimaristikon valmistaminen ja koestaminen 

  Pasanen, Simo; Vierisalo, Joni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa ja koestaa liimaristikko-palkkeja. Työssä valmistettavat ja tutkittavat liimaristikkopalkit on suunnitellut opinnäytetyön toimeksiantaja Tuomo Poutanen. Kokeiden tarkoituksena ...
 • Opetuskäyttöön tarkoitettujen laboratoriokalusteiden laatuvaatimukset Euroopassa 

  Pitkänen, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä asiakasyritykselle selvitys opetuskäyttöisten laboratoriokalusteiden laatuvaatimuksista Euroopassa. Asiakasyritys on suomalainen, kansainvälisiltä markkinoilta kasvua hakeva ...
 • Standardien mukaisten huonekalutestausten tarvekartoitus 

  Tukiainen, Joni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kartoitettiin kalusteita valmistavien yritysten tarpeita kalusteiden standardien mukaisille testauksille. Työn toimeksiantajana oli Fumatec. Fumatec on Lahden ammattikorkeakoulun materiaaliteknologian ja puutuotealan ...
 • Limittymien ehkäiseminen kuivassa väliviilussa : Koskisen Oy 

  Manninen, Rainer (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä käsitellään vanerin valmistuksessa syntyvien viilulimittymien ehkäisemistä koivuvanerituotannon eri vaiheissa. Työ suoritettiin Koskisen Oy:n vaneriteollisuuden toimeksiantamana Järvelän vaneritehtaalla. Kokeelliset ...
 • Ulko-ovien CNC-koneistus ja optimointi 

  Perikangas, Martti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään ulko-ovien NC-koneistuksen toteuttamiseen Lammin Ikkuna Oy:n ovitehtaalla. Ovitehdas sijaitsee Kangasniemellä ja toimii nimellä Virepuu Oy. Ovitehdas on aloittanut toimintansa vuoden 2008 ...
 • Puutuoteteollisuus : opintomateriaalin suunnittelu ja toteutus 

  Paronen, Tapio (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite oli luoda keskitettyä sekä ajan tasalla olevaa tietoa puutuoteteollisuuden toimialoista ja tuotteista. Näistä tiedoista luotiin yksinkertaiset, silmää miellyttävät ja nykyaikaiset esitykset ...
 • Kiinteistöalan johtamisen ja esimiestyöskentelyn laadun parantaminen 

  Heikkinen, Joni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli kiinteistöalan johtamisen ja esimiestyöskentelyn laadun parantaminen. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat yleisimpiä ongelmia esimiestyöskentelyssä. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten ...
 • Laserleikkausjärjestelmän käyttöönotto : Case: Ilosen Puutyö 

  Teivonen, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli CO2 laserleikkaus- ja merkkausjärjestelmän käyttöönotto ja parametrien määrittäminen puupohjaisille materiaaleille. Työ tehtiin Ilosen Puutyön toimeksiannosta, jonka tiloissa myös kokeellineen ...
 • Botnia-hinnoittelumallin muutoksen esikartoitus : UPM Kaukaan saha 

  Riikonen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä esikartoitus Kaukaan sahan sivutuotteena syntyvän hakkeen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli kartoittaa Kaukaan sahan nykyistä tilannetta hakkeen laadun osalta ja ...

Näytä lisää