• FitWare-analyysiohjelman suunnittelu ja ohjelmointi Fit-Test Oy:lle 

   Ahvenranta, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1997)
   TIIVISTELMÄ: Työni tarkoituksena oli toteuttaa FitWare-analyysiohjelma Winodws-ympäristöön Mikkeliläiselle Fit-Test Oy:lle. FitWare-ohjelma tarkentaa ja tekee helpommaksi ihmisen kestävyyskunnon mittauksen, ja sen avulla ...
  • Tulevaisuuden sauna 

   Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
  • JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN YLIVUODOT SAVONLINNAN KAUPUNGIN ALUEELLA 

   Niittylahti, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Savonlinnan Veden jätevesipumppaamojen ylivuotokohdat. Työn tarkoituksena oli tuottaa Savonlinnan Vedelle tiedot selkeässä muodossa jokaisesta jätevesipumppaamosta. Jokaiselle pumppaamolle ...
  • ITE-taidetta etsimässä : Nykykansantaiteen luonne ja taiteen tekijät 

   Alatalo, Malla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2008)
   ITE-taiteen juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin ensimmäiset modernistit kiinnittivät huomiota mielenterveyspotilaiden taiteen esteetiikkaan. Ensimmäisen kokoelman mielenterveyspotilaiden taiteesta keräsi ...
  • Comparision of chinese and finnish business cultures 

   Peng, Bo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Culture is a key to explore the identify of a business. From cultural comparisons we can know more things in detail. It will give people more ideas and help to start business between two countries. Most of Chinese people ...
  • Kokemuksista kehittämiseen : Moniammatillinen työskentely ASLAK- ja TYK-kuntoutuksessa 

   Tervonen, Maarit; Riikilä, Tuovi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kokemuksia Kruunupuiston ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen moniammatillisesta työskentelystä ja niiden pohjalta selvittää näihin kuntoutustuotteisiin liittyviä kehit-tämistarpeita. ...
  • SELVITYSTYÖ YKSITYISISTÄ MAANMITTAUSYRITYKSISTÄ 

   Hänninen, Jan-Erik (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena on selvittää yksityisten maanmittausyritysten toimintaa. Halusin saada selville kuin-ka yksityisen puolen maanmittausyritykset toimivat. Yrityksien toiminnasta selvitin niiden kokoa, henkilöstön laatua, ...
  • Perehdyttämisen kehittäminen, Valintatalo Mertala Savonlinna 

   Makkonen, Kristina; Karhu, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perehdyttäminen on yrityksessä tärkeää ja sitä tarvitaan jatkuvasti, riippumatta siitä onko kyseessä uusi työntekijä, tehtäviään vaihtava työntekijä, sijainen tai työharjoittelija. Hyvin suunnitellusta perehdytyksestä ...
  • Tapahtumanjärjestämisen ulkoistaminen : Viestintä- ja tapahtumatoimisto 

   Apell, Anniina; Kerminen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä kyselytutkimus viestintä- ja tapahtumatoimisto Yritys X:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miksi yritykset ulkoistavat tapahtuman järjestämisen tai miksi ne järjestävät ...
  • Urheiluvammojen ennaltaehkäisy, ensiapu ja hoito D- ja C-ikäisillä juniorijääkiekkoilijoilla 

   Jaakkonen, Aku; Hahl, Hanna; Kuukka, Anssi; Pajari, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Saimme toimeksiannon opinnäytetyöhömme Juniori-Jukurit ry:ltä, joka on mikkeliläinen juniorijääkiekkoseura. Opinnäytetyömme on osa Suomen jääkiekkoliiton projektia Operaatio urheilullinen elämäntapa, jota Juniori-Jukurit ...
  • Prosessien kehittäminen ja tehostaminen yrityksessä 

   Tesarczyk, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aihe saatiin paikallisen yrityksen tarpeesta kehittää prosessejaan tehokkaammaksi. Lisäksi tarkoituksena on tarkentaa yrityksen organisaatiota ja sitä kautta henkilöstön vastuualueita. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Vainajien muistomerkki Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pihapiiriin 

   Oranen, Henna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vaalijalan kuntoutuskeskus Pieksämäellä tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutus-, asumis- sekä työpalveluja. Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee kuolemista ja vainajien muistamista Vaalijalan arvolähtökohdista ...
  • Yläkaupungin Yö 2009 : Festivaalin asiakastyytyväisyys ja kehittämiskartoitus 

   Puranen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yläkaupungin Yö on monitaiteinen kulttuurifestivaali, joka järjestetään vuosittain Jyväskylässä. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta -92 alkaen ja tänä päivänä sen ohjelma kattaa laajasti kulttuurin eri osa-alueita. Yläkaupungin ...
  • HOUKUTTELEVAMPI MAMOK : Viestintästrategia Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle 

   Räty, Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssä HOUKUTTELEVAMPI MAMOK - Viestintästrategia Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija-kunnalle tutkitaan Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin viestintää. MAMOK on Mikkelin ammattikorkeakoulussa toimiva ...
  • Verkostoyhteistyön lisäarvo JJR-allianssin perusturvapalveluille 

   Kinnunen, Arja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomen kunnallishallinto elää parhaillaan suurta muutosta. Kunta- ja palvelurakennemuutoksella, ns. Parashankkeella, haetaan uudistuksia, jotka vahvistavat kuntarakennetta, nostavat tuottavuutta ja tehostavat palveluja. ...
  • Elokuvan rooli nuorten elämässä ja nuorisotilojen arjessa 

   Mäkinen, Kirsi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Elokuva on arkipäiväinen taiteenmuoto, jota erityisesti nuoret seuraavat aktiivisesti. Halusinkin opinnäy-tetyössäni selvittää mitä elokuva nuorille oikeastaan merkitsee. Lisäksi minua kiinnosti tutkia työssäni millaisessa ...
  • Koulutusneuvontaa aikuisille : kanavia tiedonhakuun 

   Paasonen, Eija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Koulutuslinja on työ- ja elinkeinohallinnon yksi palvelumuoto koulutusneuvontaa hakevalle asiakkaalle. Työskentelen Koulutuslinjalla ja tämä tutkimus on tehty oman työn ja Koulutuslinjan asiakaspalvelun kehittämisen ...
  • Naisyrittäjien työterveyshuolto 

   Manninen, Anniina; Salo, Tanja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää TYKES- hankkeeseen kuuluvien naisyrittäjien työterveys-huollon tilaa. Halusimme selvittää ostavatko yrittäjät työntekijöilleen kaikenkattavat, vai lakisääteiset työ-terveyshuollon ...
  • Mikkelin kotihoidon fysioterapeutin toiminta iäkkäiden kotona selviytymisen tukena : Asiakkaan näkökulma 

   Hahl-Korpinen, Anne; Eronen, Pinja; Lappi, Virpi; Tirkkonen, Maarit (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomen väestön ikääntymisen johdosta valtion ja kuntien täytyy suunnitella vanhushuollon toiminnat vastaamaan lisääntynyttä tarvetta. Sekä valtakunnallisesti, että alueellisesti on tehty linjauksia vanhusten laitospaikkojen ...
  • "Isät ei synnytä?" : Selvitys isien masentuneisuudesta perheissä, joissa on alle 1½-vuotias lapsi 

   Luumi, Jasmiina; Partanen, Katri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö isillä synnytyksen jälkeistä masennusta, miten masennus ilmenee ja millaisiksi isät kokevat neuvolan tukipalvelut. Opinnäytetyömme tutkimusjoukko koostui ...