Uusimmat viitteet

 • HAJAUTETUN ENERGIATUOTANNON HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDESSA 

  Karhinen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu hajautetun energiatuotannon hyödyntämisen mahdollisuuksia sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökulmasta. Työn lähtökohtana oli se, kuinka pystytään yhdistämään lisääntyvä pienimuotoinen ...
 • Selvitys haketuslogistiikan toimivuudesta Enon Energiaosuuskunnalle 

  Penttinen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Enon Energiaosuuskunnan haketuslogistiikkaa ja mahdollisia logistisia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteiden toteutuksen tavoitteena on kustannussäästöt ja hakkeen ...
 • BIOENERGIA JA SEN KÄYTTÖ KULUTTAJANÄKÖKULMASTA 

  Sainio, Ulla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Bioenergia ja sen käyttö kasvaa nopeasti talojen lämmitysratkaisuissa. Ilmastonmuutos ja siitä johtuvat sään ääri-ilmiöt ovat omiaan lisäämään tietoutta siitä, että tiedon jalkauttamisella on kiire. Teknologia kehittyy ...
 • Joensuun kaupungin kiinteistöjen energiaratkaisut 

  Pakarinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tiivistelmä Tämän työn tavoitteena oli tutkia, millaisia kustannusvaikutuksia voitaisiin saavuttaa, jos Joensuun kaupungin omistamissa kiinteistöissä luovuttaisiin öljylämmityksen käytöstä. Vaihtoehtoisina lämmitysratkaisuina ...
 • Matkalla energia-omavaraiseen jätevedenpuhdistukseen, case Kuhasalo Joensuu 

  Heiskanen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Jätevedenpuhdistuksen energiatehokkuudesta on tullut vesihuoltosektorin yksi keskeinen kehittämisen aihe, koska sen energiankulutus on yleensä suurinta. Parhaimmat mahdollisuudet mahdollisimman korkeaan energiaomavaraisuuteen ...
 • Paineistetun kuumavesiuuton hyödyntäminen metsämaan hiilivaraston orgaanisen aineksen ominaisuuksien määrittämisessä 

  Hytönen, Tuija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tiivistelmä Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsät sitovat sekä varastoivat ilmakehän hiiltä puuainekseen eli puustoon sekä hitaasti maatuvaan ja hajoavaan orgaaniseen ainekseen sekä maaperään. Puunkäyttö, istutukset ja ...
 • Sahatavarakuivaamon lämpöenergiankulutuksen mittauksen kehittäminen 

  Vanninen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Stora Enso on sitoutunut kansalliseen energiatehokkuus sopimukseen. Sopimuksen ehtojen täyttämiseksi on tehtävä toimenpiteitä tuotantolaitoksilla. Yksi tärkeimmistä sopimuksen osista on vuosittaisen energiankulutuksen ...
 • Joensuun ammattiopistojen kestävän kehityksen nykytila kestävän johtamisen näkökulmasta 

  Virnes, Jouni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Joensuun ammattiopistojen kestävän kehityksen nykytilaa ja sen kestävää johtamista. Tutkimus hyödyntää opiskelijoiden ja opetushenkilöstön näkemyksiä kestävän johtamisen toteutumisesta ...
 • Metsäenergian koulutustarve Pohjois-Suomessa 

  Paloniemi, Kyösti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään metsäenergiaan liittyvien koulutuksien tarpeellisuutta Pohjois-Suomen alueella. Koulutustarpeen määrittely on tullut esille useiden metsäenergiaan liittyvien laajamittaisten hankkeiden ...
 • ENERGIAPUUN KORJUUN VAIKUTUS HAKKUUTÄHTEIDEN MUKANA TAPAHTUVAAN RAVINNEHÄVIKKIIN JA SEN KORJAAMINEN TUHKALANNOITUKSELLA 

  Kyngäs, Ismo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten energiapuun korjuu vaikuttaa hakkuutähteiden poiskuljetuksen mukana tapahtuvaan ravinnehävikkiin. Lisäksi tarkastellaan, miten ravinteiden poiskuljetuksen aiheuttamia ...
 • Ratkaisuja rakennusjätteen määrän vähentämiseksi ja hyödyntämisen tehostamiseksi Puhas Oy:n toiminta-alueella 

  Hietanen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Opinnäytetyössä etsittiin keinoja jätteen kokonaismäärän vähentämiseksi ja syntypaikkalajittelun tehostamiseksi. Työn tarkoituksena oli tutkia Joensuun seudulla toimivien rakennusyritysten jätteen lajittelua ja toimintatapoja ...
 • Ekovillan kiinteistön energiaratkaisu osana yrityksen liiketoimintaa 

  Reinikka, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Energiaratkaisu osana yrityksen liiketoimintaa on katsaus Ekovillan nykyiseen lämmöntuotantomuotoon ja sen uudistamiseen peilaten ympäristöjohtamiseen liittyviä asioita yhdessä teknisesti ja taloudellisesti järkevien ...
 • Työelämäyhteistyön kehittäminen Lapin ammattiopiston metsäopetuksessa 

  Heikkinen, Tapani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa työelämäyhteistyö on keskeisessä asemassa. Lain mukaan koulutuksessa on otettava erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ...
 • Biolämpölaitteistojen valmistettavuus Nurmeksessa 

  Reis, Ossi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, jonka yhtenä tehtävänä on tuottaa kehityshankkeita seutukuntien yrityksille. Opinnäytetyön tuloksista hyötyy suoranaisesti Pielisen Karjalassa toimiva ...
 • Omakotitaloasujien lämmitysmuodot ja kuluttajan näkemys bioenergiasta 

  Puustinen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
  Tämä työ tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli selvittää Heinäveden taajamassa olevien omakotitalojen sekä vapaa-ajanasuntojen tämänhetkiset lämmitysmuodot, mahdolliset uudistustarpeet ...

Näytä lisää