Uusimmat viitteet

 • Tiekartta yrityksen toiminnan ja markkinoinnin kehittämisen työkaluna 

  Heimonen, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Kaskein Marja Oy:n toimeksiantona. Alkuperäisen toimeksiannon mukaan tarkoituksena oli koota yrityksen käyttöön tuotekatalogi sähköisessä muodossa sekä ajantasaisilla tiedoilla. Yrityksen ...
 • Digitalisaatio palkanlaskennassa Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

  Ollikainen, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Saimaan talous ja tieto Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka palkanlaskijan työtehtävät saataisiin siirrettyä digitaaliseksi OneNotea hyödyntäen. Tällä digitaalisuudella ...
 • Uusi säätiölaki ja sen tuomat muutokset säätiöiden toimintaan 

  Kemppi, Karita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä muutoksia uusi säätiölaki on tuonut säätiöiden toimintaan vanhaan säätiölakiin verrattuna ja miten muutokset ovat näkyneet käytännössä tutkimuksen kohteina olleiden ...
 • Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneiden laskentatoimen tradenomien työllistyminen 

  Juurijoki, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneiden laskentatoimen tradenomien työllistymistä sekä harjoitteluiden ja opinnäytetyön vaikutusta työllistymiseen. Opinnäytetyön ...
 • Valuuttaposition hallinta ja ulkomaanrahan määräinen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö – case yritys X 

  Tiainen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia valuuttaposition hallintaa ja valuuttamääräisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön toteuttamista case-yrityksessä X. Opinnäytetyössä käytiin läpi valuuttariskin hallinnasta syntyvä ...
 • Taiteilijan työsuhde ja yhteistyö kunnan kanssa 

  Knutas, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taiteilijan ja kunnan välisiä työ- ja yhteistyösuhteita. Tavoitteena oli saada kattava kokonaiskuva asioista, jotka vaikuttavat uusien suhteiden alkamiseen. Kunnille suunnatulla ...
 • Ekokampaamon virallinen ekomerkintä 

  Niskanen, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, mitä hiusalanyrittäjältä vaaditaan virallisen eko- merkinnän saamiseksi ekokampaamolle. Eko-sanalle ei ole virallista määritelmää, mutta se on yleisesti käytetty lyhennys sanasta ekologinen. ...
 • Opas yhdistyksen rahastonhoitajalle – case: Saitemia Ry 

  Koivisto, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa ja siinä selvitettiin mitä asioita pienen rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpidon hoitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen kuuluu. Työ tehtiin pienelle opiskelijoiden ...
 • Hyvä tietää kirjanpidosta ja verotuksesta : case: Bonum 

  Heiramo-Baker, Annina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opoinnäytetyön tarkoitus oli luoda selkokielinen opas uusille yrittäjille auttamaan heitä ymmärtämään niin kirjanpitoa kuin verotusta. Työssä selvitetään kirjanpidon ja verotuksen tärkeyttä ja sitä rahallista hyötyä, ...
 • Juhlapalvelun ulosmyynnin kannattavuus : Case: Kahvila Majurska Ky 

  Aflecht, Anna-Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona lappeenrantalaiseen Kahvila Majurska Ky:hyn, johon on suunnitteilla uuden palvelun, juhlapalvelun ulosmyynnin käyttöönotto. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää katetuottolaskennan ...
 • Markkinoinnin opiskelun kehittäminen Saimaan ammattikorkeakoulussa 

  Leppänen, Tiia; Kuntola, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia teemahaastattelulla saatujen tulosten pohjalta ehdotuksia, joilla Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelua voisi kehittää. Ehdotuksista laadittiin listaus, jota koulu, ...
 • Toiminnan kehittäminen vastuullisen tuotekehityksen avulla : Case: Saimaan Valu 

  Rautiainen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa metallivalimo Saimaan Valulle tuote-erävertailu toiminnan kehittämisen avuksi. Työn avulla yritykselle luotiin suuntaviivoja tuotannon vastuulliseen kehittämiseen. Tarkoitus ...
 • Ostolaskuprosessin digitalisointi case-yrityksessä: Yritys X 

  Kuvaja, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio on tämän hetken megatrendejä, mikä näkyy myös taloushallinnon alueella. Digitalisaation myötä yritykset joutuvat arvioimaan uudelleen toimintamallejaan ja kyvykkyyksiään ylläpitääkseen kilpailukykyään. ...
 • Vuokratyöntekijöiden sitouttaminen (Fegato Oy) 

  Modinos, Lenia-Marie (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuokratyöntekijöiden suhtautumista vuokratyöhön ja sitouttamismahdollisuuksia VMP Varamiespalvelulle (Fegato Oy). Tutkimusjoukoksi rajattiin Lappeenrannan ja Imatran alueella ...
 • Digitalisaatio maksamisen palveluissa 

  Koskinen, Isa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia digitalisaation vaikutuksia maksamisen palveluihin sekä uuden PSD2-maksupalveludirektiivin keskeisimpiä muutoksia ja vaikutuksia. Työssä oli tarkoitus esitellä perinteisten ...

Näytä lisää