Uusimmat viitteet

 • Lastensuojelun sijaishuoltoyksikön omaohjaajien vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen 

  Aulu, Jarmo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia lastensuojelulaitoksessa työskentelevien omaohjaajien näkemyksiä vuorovaikutustaidoista ja erityisesti saada selville kehittä-vätkö he omia vuorovaikutustaitojaan ja millä tavoin. ...
 • Henkilökohtaisen avun merkitys vammaiselle henkilölle 

  Rinne, Aino (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on henkilökohtainen apu vammaisten henkilöiden kertomien merkityksien ja kehittämisen näkökulmista. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi vaikeasti vammaisille henkilöille, ...
 • "Pieni ja hento ote - siinä kaikki" : Isättömyyden merkitys nuoren elämään 

  Haakana, Laura; Hänninen, Eliisa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia isättömyyden merkitystä lasten kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi selvitimme isättömyyden mahdollisia merkityksiä yksilön päihde- ja rikolliskäyttäytymiseen. Tarkoituksenamme oli myös ...
 • Sosionomit koulukuraattoreina : Sosionomien näkemyksiä koulukuraattorityöstä 

  Latva-Mäenpää, Sini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia sosionomeja oulukuraattoreina ja selvit-tää sitä, millaisia valmiuksia sosionomin (AMK) koulutus antaa koulukuraattorina toimimiseen. Selvitin myös, pitäisikö heidän mielestään ...
 • Perehdytyskansio päiväkoti Ipanalaan 

  Koskinen, Sara (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on tuottaa perehdytyskansio Päiväkoti Ipanalaan. Perehdytyskansio on tarkoitettu apuvälineeksi uusille työntekijöille ja opiskelijoille. Perehdytyskansiosta löytyy ...
 • Opas tahtoikäisten lasten vanhemmille 

  Ämmänkoski, Riikka; Ala-Luopa, Karoliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jonka on tilannut Kurikan Perhekeskus. Yhteistyötä olemme tehneet myös avoin päiväkoti Sopevan kanssa. Kehittämisprosessin lopullinen tuote on opas tahtoikäisten lasten vanhemmille. ...
 • Ilman henkilökohtaista avustajaa ei ole henkilökohtaista apua : Henkilökohtainen apu työnantajamallissa 

  Kantamaa, Merja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää henkilökohtaisen avustajan merkitystä vaikeavammaisen henkilön hyvinvoinnille ja osallisuudelle avunsaajan toimiessa työnantajana. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vastaavatko ...
 • Yö päiväkodissa : Lasten kokemuksia ja aikuisten näkemyksiä Kultavuoren päiväkodin yöhoidosta 

  Laukkonen, Liisa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteeni tavoitteena on selvittää kuinka lapset kokevat Kultavuoren päiväkodin yöhoidon. Tutkimukseni on toteutettu lasten näkökulmasta. Teoriaosioon olen koonnut tietoa yö- ja vuorohoidosta sekä hoitoon keskeisesti ...
 • Varhaiskasvatuksen laatu huoltajien näkökulmasta Virtain kaupungissa 

  Sammatti, Miira (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia varhaiskasvatuksen laatua huoltajien näkökulmasta Virtain kaupungissa. Opinnäytetyöni teoriapohjana käytin professori Eeva Hujalan määrittämiä laatutekijöitä, joita tarkastelemalla ...
 • Saattohoito-opas JIK palvelukoteihin 

  Eklund, Mira (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laatia koulutusmateriaali toimintaohjeeksi saattohoitotyöhön JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, johon kuuluu Kurikka ja Ilmajoki. Tavoite on määritellä mitä on saattohoitotyö. Tehtävä ...
 • Muistiystävällisen ympäristön luominen - muistelutyö osaksi hoivakodin arkea 

  Pölkki, Sini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ympärivuorokautisen hoivan parissa asuvien muistisairautta sairastavien ihmisten elämänlaadusta on tehty tutkimuksia viime vuosina. Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan ajatella, että muistisairaiden ihmisten ...
 • Musiikki mielenterveyskuntoutuksessa 

  Jämsä, Essi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää tavoitteellista musiikkitoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Toiminnallisissa tuokioissa hyödynnettiin musiikkia tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimuksella haluttiin selvittää, ...
 • Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen alakoulussa : Sosiaalista taitavuutta toiminnallisin menetelmin 

  Leppänen, Mari; Luoma-aho, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyön, jossa perehdyimme lasten sosiaaliseen taitavuuteen teorian sekä lapsiryhmälle järjestettyjen toimintatuokioiden kautta. Opinnäytetyömme tavoitteena oli kokeilla erilaisia toiminnallisia ...
 • Lapsen turvallisuuden tunne päiväkodissa : Päiväkodissa käytettävät keinot lasten turvallisuuden tunteen tukemisessa 

  Koskenranta, Laura; Vähämäki, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössämme tarkastelemme lasten turvallisuuden tunnetta päiväkodissa. Tutkimuksessa selvitämme millä keinoilla lasten turvallisuuden tunnetta voidaan ylläpitää ja vahvistaa. Tutkimuksemme tarkoituksena on lisätä ...
 • Lapsen tukeminen sijoituksen loppuvaiheessa 

  Mannermaa, Henriikka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työni tarkoituksena oli laatia toimintaohje sijoituksen loppuvaiheen työskentelyn tueksi yhteistyökumppanilleni lastensuojeluyksikkö Pihakoivulle. Opinnäytetyössäni olen toteuttanut laadullisen tutkimuksen. Tutkimuksen ...

Näytä lisää