• Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 1/2005 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyskysely 

   Riuttala, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on kehittää työyhteisön työtyytyväisyyttä tämän opinnäytetyön avulla. Porin Suomalaisen palvelukodin ...
  • Sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä 

   Keinänen, Katri; Salo, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrityksien sukupolvenvaihdoksia ja niihin liittyviä haasteita sekä miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää mitä mahdollisia hyviä ...
  • Päiväkirurgisen kaihileikkauspotilaan hoitopolku TYKS:n silmäklinikassa 

   Hola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän projektityön tarkoituksena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolkua julkisella sektorilla sellaisena kuin se toteutuu TYKS:n silmäklinikassa. Tavoitteena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolku mahdollisimman ...
  • Angiografiaan ja pallolaajennukseen menevän potilaan ohjaus 

   Holm, Kristiina; Viljanen, Sanna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Satakunnan keskussairaalan sisätautiosaston KM4:n angiografia- ja pallolaajennuspotilaiden mielipiteitä saamastaan ohjauksesta. Tutkimusjoukkoa rajattiin sepelvaltimotautia sairastaviin ...
  • Uuden työympäristön mahdollisuudet ja haasteet 

   Rannikko, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiön henkilöstön sopeutumista uuteen työympäristöön. Tavoitteena oli selvittää uuden työympäristön suurimmat mahdollisuudet ja haasteet. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin ...
  • Taidekahvila Naulan kävijätutkimus 

   Lindfors, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Taidekahvila Naulan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asiakasprofiilia. Tuloksia hyödyntämällä Naulan omistajat voivat kehittää kahvilansa palveluita ja tarjontaa yhä enemmän asiakkaiden ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • Jyväskylän postiterminaalin sähködokumentointi 

   Raitolampi, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suomen Posti Oyj:n hankkiman rakennuksen vanhat tarpeettomiksi käyneet sähköjärjestelmät oli jätetty purkamatta uusien järjestelmien tieltä. Vanhat sähkölaitteet ja johdotukset veivät tarpeetonta tilaa tulevilta laajennuksilta. ...
  • Perhekoulun vaikutukset ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä arkeen 

   Maukonen, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ylivilkkaiden ja/tai adhd-diagnoosin saaneiden 3-6 -vuotiaiden lasten perheille tarkoitetun perhekoulun vaikutuksia lasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Perhekoulu oli ryhmäinterventio, ...
  • Hotelli Victorian asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 

   Penger, Maiju (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Hotelli Victorian asiakastyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena 27.2.-20.3.2006 Hotelli Victorian suomenkielisille asiakkaille. Tänä aikana ...
  • Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nordlund, Carita; Rinne, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ruokailutottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kouluyhteisön jäsenten tietoa viidesluokkalaisten ruokailutottumuksista ...
  • Atk-kunnossapitojärjestelmä 

   Klemelä, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä raportissa pohditaan alusten ATK- kunnossapitojärjestelmää. Mietittiin mitkä ovat kriittisiä laitteita ja miten muutostenhallinta suoritetaan. Työ oli ajankohtainen, koska joka laivalla pitäisi olla määriteltynä nämä ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

   Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
  • Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto tilitoimistossa 

   Lämsä, Saara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tukea sähköisen taloushallinnon käyttöönottoa tilitoimistossa. Liitteenä olevan toiminnan ohjauksen tavoitteena on olla apuna ohjelmiston käytössä sekä työntekijöille että tulevaisuudessa ...
  • Kehitysvammaisten asumispalvelut Porissa 

   Koskinen, Merja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda julki lievästi kehitysvammaisten omia ajatuksia asumispalveluista. Haastattelin kahtatoista kehitysvammaista kyselylomakkeiden avulla. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen ...
  • Porkkanapesätoiminta lasten kokemana : "Porkkanapesässä on kivaa, kun saa olla kaikkien kanssa" 

   Painokallio, Sanna; Viitanen, Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin järjestämän porkkanapesätoiminnan merkitystä ja roolia Pormestarinluodon lasten elämässä. Tutkimuksessa huomioitiin myös lasten perheiden ...
  • Telilän Sähkötyö Oy:n kulminaatiopisteet, liiketoimintasuunnitelma 2010 

   Telilä, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä etsittiin kulminaatiopisteitä Telilän Sähkötyö Oy:lle, sekä luotiin suuntaa-antava liiketoimintasuunnitelma vuoteen 2010. Tutkimuksessa keskityttiin keinoihin markkinoinnin, palveluiden ja laadun kehittämiseksi. ...
  • Hätäensiapuohjeet : Power-Point -esitys Satakunnan Pelastuslaitokselle koulutuskäyttöön 

   Juurakko-oja, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa hätäensiapuohjeet Satakunnan pelastuslaitoksen koulutuskäyttöön. Opinnäytetyö toteutettiin projektina ja se tehtiin yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Projektin ...