• Lyhytaikaisen kaivannon stabiliteetin kokeellinen tutkimus 

   Heiskanen, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, voidaanko Porin Sunniemen alueelle tehdä kaivantoja, jotka pysyvät riittävän ajan sortumatta. Nämä kaivannot liittyvät Harjunpäänjoen alaosan järjestelyihin. Järjestelyt kuuluvat Porin ...
  • Maadoitusresistanssimittaus kauko-ohjauksella 

   Viertola, Rolle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kauko-ohjauksen hyödyntämistä maadoitusresistanssimittauksissa. Koska mittaukset tehdään käännepistemenetelmällä, on epäedullista kulkea kävellen mittauspisteiden välillä. ...
  • Satakunnan sairaanhoitopiirin arvot henkilöstön toiminnassa ensihoidon ja päivystyksen toimialueella 

   Pääkkönen, Antti; Tiilikainen, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATKS) arvot uudistettiin syksyllä 2014. Uudet välinearvot ovat kohtaaminen, välittäminen, vastuullisuus ja kehittyminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ensihoidon ja päivystyksen toimialueen ...
  • Terveyttä edistävä toimintapäivä Uotilan alakoulussa 

   Haapaniemi, Elina; Kuula, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa terveyttä edistävä interventio Uotilan koulun 1-6. luokkalaisille. Tavoitteena on saada kaikki koulun oppilaat osallistumaan interventioon ja antaa oppilaille valmiuksia ...
  • DEVELOPING THE RISK MANAGEMENT IN MFI's IN CAMEROON 

   Samba, Angwi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to analyze and improve the risk management strategies in micro financial institutions in Cameroon. The main aim is to develop the risk man-agement strategies in micro financial institutions ...
  • Satakunnan Vanhustuki -yhdistyksen toiminnan merkitys ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa 

   Penttinen, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kolmannen sektorin toimintaa ja erityisesti ikääntyneille suunnatun yhdistystoiminnan merkitystä heidän hyvinvointinsa tukemisessa. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kolmannen sektorin ...
  • ROLE OF TACTILE ACUITY WITH CHRONIC NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN PATIENTS- Effects of Graphesthesia on Two Point Discrimination 

   Salerto, Sara; Wirth, Muriel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Chronic Non-Specific Low Back Pain (CNSLBP) is a very common health problem worldwide and a major cause of disability. The causes of the onset of low back pain remain unclear and in most cases the origins remain unknown. ...
  • Terveelliset välipalat - Sokeripalanäyttely Kyläsaaren koululla 

   Manninen, Maija; Laineenoja, Hanna-Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä projektiluontoinen opinnäytetyö toteutettiin osana kansainvälistä Feel4Diabetes -tutkimushanketta eli Fiilis-hanketta. Suomessa Fiilis-hankkeessa on mukana useita kuntia ja alakouluja Satakunnasta. Fiilis-hankkeen ...
  • TUOTANNON KEHITTÄMINEN TUOTTAVAN KUNNOSSAPIDON JA SUORITUSJOHTAMISEN AVULLA 

   Leppijoki, Tony (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Luvata Porin OF-valimon kokonaisvaltaisen tuottavan kunnossapitoprosessin suorituskyvyn kehitys ja nykytila. Tavoitteena oli luoda kunnossapidolle mittarit sen suorituskyvyn mittaamiseen. ...
  • MARKKINOINTISUUNNITELMA LED IT UP -VERKKOKAUPALLE 

   Mankolanaho, Anette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yrityksen markkinointia kannatta-vampaan suuntaan, ja tehostaa yrityksen toimintaa. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin myös löytämään keinot, joilla tietoisuus Led It Up ...
  • The effectiveness of conservative treatment in juvenile knee osteochondritis dissecans - a systematic literature review 

   Pulles, Kadri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis is to present a compilation of information about juvenile knee osteochondritis dissecans (JOCD) and to conduct a systematic literature review. The thesis will review and analyse previous studies ...
  • Kotihoidon työntekijöiden kokemuksia ja havaintoja perhe- ja lähisuhteessa vanhuksiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta 

   Frigård, Paula (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Väestön ikääntyminen kasvattaa huolta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Tutkimuksessani käsittelen kotihoidon työntekijöiden kokemuksia ja havaintoja perhe- ja lähisuhteessa vanhuksiin kohdistuvasta ...
  • Lockout/Tagout - Turvalukituskäytäntö 

   Juhala, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kattava ohjeistus kuparitehtaan turvalukituksista. Työ tehtiin Aurubis Finland Oy:n kuparivalssaamoon. Ohjeistuksista tuli käydä ilmi turvalukitusten vaikutus lukittaviin ...
  • Asiakastyytyväisyys Satakunnan REKO-lähiruokaringeissä 

   Alanko, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena tutkia asiakastyytyväisyyttä Satakunnan REKO-lähiruokaringeissä. Opinnäytetyössä tutkittiin, mikä asiakkaita REKO-lähiruokaringeissä kiinnostaa, viehättää tai harmittaa, miksi he ...
  • SomeBody -menetelmän soveltuvuus erityislasten psykososiaalisen toimintakyvyn tukemiseen 

   Oksanen, Paula; Lammasniemi, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty osana SomeBody® -hanketta. SomeBody® on Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämä menetelmä. Menetelmän ideana on tarkastella kehon ja mielen yhteyttä. Siinä kehitetään vuorovaikutus- ja tunnetaitoja ...
  • SAMK-kampus Pori : oppimisen uusi aika 

   Satakunnan ammattikorkeakoulu; Sankari, Anne
   Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Muut julkaisut 2/2017 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  • FarView : Järjestelmä automaatiologiikan tietojen tallennukseen ja etälukuun 

   Jarakivi, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda Raumaster Paper Oy:lle ohjelma joka auttaa heitä paperitehtaan toiminnan seuraamisessa ja mahdollisten virhetilanteiden diagnosoinnissa. Toteuttamani ohjelma mahdollistaa halutun datan ...
  • Viriketoimintaa mielenterveyskuntoutujille 

   Vuorinen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössäni tutkin mielenterveyskuntoutujille järjestettävän viriketoiminnan kehittämistä. Mielenterveyskuntoutujille on ominaista, että he jättäytyvät pois erilaisista toiminnoista kuin osallistuisivat ...
  • MSV Letto muutostelakointi ja katsastus 

   Karlsson, John (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   MSV Letto on vuonna 1980 valmistunut väylänhoitoalus, joka muutettiin Offshore merenmittausalukseksi vuonna 2015-2016. Aluksen omistaa Meritaito Oy. Tässä työssä kerron muutostöistä ja sitä seuranneista viranomaiskatsast ...
  • Uusperheiden perinnönjako ja perintösuunnittelun tila 

   Sopenkivi, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia uusperheiden perinnönjakoa, sekä perintösuun-nittelun keinoja ja tilaa uusperheissä. Jos vainaja ei ole tehnyt elinaikanaan perintö-suunnittelua jakautuu perintö perintökaaren mukaisesti. ...