Uusimmat viitteet

 • Silmänpohjan ikärappeuma-AMD-potilaan ohjausmateriaalin kehittäminen 

  Tammi, Susanna; Laitinen, Heta; Åhlström, Jeannet (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuva opas potilaiden, omaisten sekä hoitohenkilökunnan käyttöön Carean Silmätautien yksikköön. Oppaan tavoitteena on auttaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavia potilaita ...
 • Ymmärräthän minua : Opas hoitohenkilökunnalle muistisairaan arvostavasta kohtaamisesta 

  Pusa, Jonna; Iivari, Sini-Meri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opas Porvoon kaupungin alaiselle Johannisbergin vanhainkodille muistisairaan arvostavasta kohtaamisesta. Opasta voidaan käyttää esimer-kiksi opiskelijaohjauksessa ja hoitohenkilöstön ...
 • Opas Green Care -toiminnan jalkauttamiseen hoivakotiympäristössä : Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen 

  Vuorio, Satu; Matikainen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaisille luonto on tärkeä hyvinvointia tukeva tekijä ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat useissa monitieteellisissä tutkimuksissa todennetut. Green Care -toiminta on luontoon liittyvää toimintaa, jolla ...
 • Alaraaja-amputoidun potilaan elämänhallinnan tukeminen 

  Venho, Karoliina; Keskinen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alaraaja-amputaatio on toimenpide, joka muuttaa potilasta fyysisesti ja psyykkisesti. Poistetun raajan myötä potilaan tulee opetella uudelleen elämänhallintaa. Tässä opinnäytetyössä keskitytään alaraaja-amputoidun potilaan ...
 • KAIHIPOTILAAN PRE- JA POSTOPE-RATIIVINEN OHJAUS : Ohjausvideo kaihileikkaukseen tuleville potilaille 

  Eriksson, Anna; Roti, Heidi; Suominen-Jalo, Siru (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Kaihin suurin aiheuttaja on ikä, siksi se on yleisin näkötarkkuutta heikentävä sairaus. Yli 65- vuotiaista kolmanneksella on jonkinlaista kaihimuutosta silmissä. Suomessa vuonna 2008 tehtiin 46 951 ...
 • UHKAAVAT TILANTEET KOTIHOIDOSSA : Toimintaopas hoitajille 

  Summanen, Kari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kotihoidossa työskentelevien hoitajien työtä ohjaavat lait, asetukset sekä paikalliset asiakasohjeet sekä kriteerit, joiden mukaisesti kotihoitoa toteutetaan. Uhkaavat tilanteet hoitotyössä ovat asiakkaan aiheuttamia ...
 • Mallihoitosuunnitelman kehittäminen painehaavapotilaan hoitotyössä 

  Skippari, Katariina; Lopperi, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Kymenlaakson keskussairaalassa käytössä olevan hoitokertomuksen eli HOKEn painehaavapotilaan mallihoitosuunnitelmaa. Tulosten avulla vertailtiin mallihoitosuunnitelman ja uusimman ...
 • Tiimityöskentely Kymenlaakson Keskussairaalan avopalveluissa 

  Tirkkonen, Iina; Torninoja, Kaisa-Lotta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten tiimityöskentely on toteutunut Kymenlaakson Keskussairaalan avopalveluissa, löytää tiimityön voimassa olevia vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Tavoitteena oli ...
 • MET- ja elvytyslomakkeiden päivitys Kymenlaakson keskussairaalalle 

  Hallikainen, Mirella; Surakka, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hoitotyön kirjaaminen on laissa säädeltyä toimintaa. MET- ja elvytystilanteet ovat kriit-tisiä tilanteita, jotka vaativat nopeaa reagoimista ja toimimista. Kirjaaminen näissä tilan-teissa voi olla hyvinkin haastavaa. Mitä ...
 • VoiTas-kouluttautumisen näkyvyys hoitotyössä : Kotkan kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta 

  Holmsten, Emma; Kettunen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  VoiTas on Ikäinstituutin kehittämä iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun koulutuskokonaisuus. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten VoiTas-koulutuksen keskeiset sisällöt toteutuvat Kotkan alueellisessa ...
 • Työpaikkakiusaamisen ehkäisy. : Johtamisen keinoja sosiaali- ja terveysalalla. 

  Kärki, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää työpaikkakiusaamisen ehkäisyyn johtamisen keinoja, jotka tukevat kiusaamisen vähentämistä ja ennaltaehkäisyä sosiaali- ja terveysalan kontekstissa. Tutkimusilmiöön haettiin vastauksia ...
 • Potilaspalautelomake ensihoitoon 

  Miettinen, Joona; Luukkonen, Samu; Gullsten, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa potilaspalautelomake Itä-Savon sairaanhoitopiirille Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttöön. Ensihoidon potilastyytyväisyyttä ei ole tutkittu aiemmin Itä-Savon sairaanhoitopiirin ...
 • Muistilista päihtyneenä uhkaavasti käyttäytyvän kohtaamiseen päivystyksessä 

  Kuhmola, Arto; Kivivuori, Jerry (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päihteiden väärinkäyttö on yhä suuri osa suomalaista terveysongelmaa. Päihteiden käyttöön liittyvät on-gelmat kuormittavat erityisesti ensihoitoa ja päivystyspoliklinikoita. Päihtyneiden kohtaamiseen liittyy usein arvaamattoman ...
 • Hoitohenkilökunnan kokemuksia päihdepotilaan hoitotyöstä Karhulan sairaalassa 

  Lindroos, Saara; Tuiskula, Kaisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karhulan sairaalan hoitohenkilökunnan kokemuksia hoitotyöstä päihdepotilaiden kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa, millaisia valmiuksia Karhulan sairaalan hoitohenkilökunnalla ...
 • Miten hoitajana ohjaan, tuen ja arvioin opiskelijan käytännön harjoittelujaksoa. 

  Räästi, Rasmus; Hanttu, Hanne; Horto, Emmi-Noora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Palvelutaloyhdistys Koskenrinne Ry.n opiskeli-jaohjauksen nykytilannetta sekä kehityskohteita. Työ toteutettiin toimintatutkimuksena yhteis-työssä työn tilaajan kanssa. ...

Näytä lisää