• Kymintehtaan Ruukinportin reliefien restaurointisuunnitelma 

   Tolonen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on restaurointisuunnitelma kahdelle vuonna 1922 valmistuneelle aarnikotka-aiheiselle reliefille. Ne ovat osa Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevan UPMKymmene Oyj:n omistaman Kymintehtaan porttirakennuksen ...
  • Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

   Siiskonen, Iida; , Iida Järvelä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon 

   Vatsia, Emilia; Baker, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tuotekehittelyprojektina, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon. Opas on suunniteltu perehdytysprosessin tueksi ja ...
  • Analysis of an energy- and eco-efficient design concept of two-storey residential house in Shiryaevo village 

   Tcelikova, Tatiana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the thesis is to find an affordable option of energy consumption for the environmentally friendly two-storey residential house in climate conditions of Samara region (in Shiryaevo village). The Shiryaevo village ...
  • Oppilashuoltoa ekaluokkalaisille : Vanhempien kokemuksia tuesta ja osallisuudesta Mikkelissä 

   Nurhonen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien kokemuksia ja toiveita tuesta ja osallisuudesta lapsen siirryttyä esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksella haettiin tietoa lapsen ja vanhempien saamasta tuesta, yhteistyön ...
  • Ihmisen papilloomavirus ja klamydia, posterit ja opaslehtinen Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle 

   Tossavainen, Virve; Määttänen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda päivitetty opaslehtinen ja posterit ihmisen papilloomaviruksesta ja klamydiasta Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle. Opaslehtisen ja postereiden tarkoituksena ...
  • Opas syöpäkipujen hoidosta 

   Pylkkänen, Jonna; Pohjolainen, Anniina; Leminen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Syöpäkivuista kärsii suuri osa syöpäpotilaista, ja kivut usein lisääntyvät sairauden edetessä. Syöpäkipujen hoito on haastavaa ja vaatii hoitohenkilökunnalta paljon tietoa ja perehtyneisyyttä asiaan. Kivunhoidon tulisi ...
  • Ensihoitohenkilöstön ammatilliset vuorovaikutustaidot : Toimintatutkimus Kymenlaakson pelastuslaitoksella 

   Tervala, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kymenlaakson pelastuslaitoksella kehitettiin ammatillisia vuorovaikutustaitoja toimintatutkimuksen keinoin. Ensihoitajien vuorovaikutustaitojen nykytila kartoitettiin ja vastausten perusteella muodostettiin tavoitteet ...
  • Metsäpalveluyrityksen markkinointi 

   Saavalainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin palvelemaan oman yrityksen markkinoinnin suunnittelua. Työn tuloksena oli markkinointisuunnitelma aloittelevalle metsäpalveluyritykselle. Tavoitteen saavuttaminen edellytti perehtymistä yleisesti ...
  • Kouvolan seudun äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyys 

   Rinne, Milla; Sundberg, Maria; Jääskeläinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Kyselystä saatujen tuloksia voi jatkossa käyttää äitiysneuvolapalveluiden toiminnan ...
  • Toimintakyvyn arvio sairaalasta kotikuntoutukseen : Arviointimallin kehittäminen 

   Baduel, Hanna; Ruottinen, Raija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Iäkkäiden määrä lisääntyy melkein 12 % vuoteen 2020 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Portaatto-man hoitomallin mukaisesti potilaat pyritään kotiuttamaan sairaalasta suoraan kotiin. Tavoitteena olisi, että ihmiset ...
  • Elämäntarinaa rakentamassa : Näkökulmia sijaishuollossa asuvan lapsen elämäntarinaan 

   Marttiin, Anne; Vanhatalo, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millainen on lastensuojelun sijaishuollossa asuvan lapsen elämäntarina sekä millaiseksi tarina rakentuu yhdessä läheisen ihmisen kanssa kerrottuna. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kouluterveydenhuotoon 

   Karvanen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin, työpaikan normeihin ja arvoihin. Perehdytys työllistää koko työyhteisöä, mutta viimekädessä laadukkaasta ja monipuolisesta ...
  • Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa 

   Gardemeister, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille se, millä perusteilla tehtäväjakomääräyksiä annetaan ja miksi tällainen on lainsäädännössä mahdollistettu. Tavoitteena ...
  • Sähköinen taloushallinto verrattuna perinteiseen taloushallintoon 

   Lehtonen, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja taloushallinnon toteuttamiselle. Työssä selvitetään, mitä hyötyjä sähköinen taloushallinto tarjoaa perinteiseen taloushallintoon verrattuna. Asiaa tutkitaan sekä ajan että ...
  • KERAVAN NUORTEN KOKEMUKSIA TAJUA MUT! – TOIMINTAMALLISTA 

   Ranta-aho, Sheela (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella keravalaisten nuorten kokemuksia Tajua Mut! – toimintamallista ja sen sisään rakennetuista tavoitteista. Tutkimuskysymykset ovat: millaisia ovat nuorten kokemukset Tajua Mut! ...
  • Työmotivaation edistäminen varhaiskasvatuksessa 

   Kääpä, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Motivaatio ohjaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmotivaatiota on tutkittu motivaatioon verrattuna vähän. Käsitteet työtyytyväisyys, työn merkitys ja työn ilo liittyvät vahvasti työmotivaatioon. Ammattitaitoinen ...
  • PILVIPALVELUT : Pilvipalvelujen hyödyntäminen ICTLAB-oppimisympäristössä 

   Vornanen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tietotekniikka alana on todella nopeasti kehittyvää, siksi oppimisympäristöjenkin pitäi-si pysyä samassa vauhdissa. Opinnäytetyössä oli tarkoitus etsiä tietoa pilvipalveluista sekä pilvilaskennasta ja tiivistää se ...
  • MARKET INVESTIGATION FOR A PRINTING HOUSE. Case: St Michel Print Oy 

   Seliverstova, Ekaterina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Market intelligence is the must-have skill for all organizations in the 21st century. This is the key to success in every sphere of business. The purpose of this study was to investigate the topic of market intelligence ...
  • Nuorten kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen Varkaudessa : Kohteena Nuorten Talo 

   Vaalimaa, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa nuorten kulttuurista osallisuutta Varkaudessa. Kulttuurista osallisuutta ilmenee kunnan nuorisotyössä, tosin siitä puhutaan ennemmin osallisuutena. Kulttuurista osallisuutta ...