Uusimmat viitteet

 • Saattohoidon toimintatapojen kehittäminen hoivakoti Pihlakartanossa : -Arvokas elämä, arvokas kuolema- 

  Uusi-Viitala, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Saattohoitoa tarvitsee Suomessa vuosittain noin 15000 ihmistä. Vanhusten määrän kasvu, väestön ikääntyessä, lisää tarvetta myös hoivakotien ja palvelulaitosten saattohoidon osaamiselle sekä laadun kehittämiselle. Yhtenä ...
 • Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen : Toimintaympäristönä sairaala 

  Meriläinen, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työllä ja työyhteisöllä on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja työn pitäisi olla terveyttä edistävää eikä sitä vahingoittavaa. Nykypäivänä muutokset värittävät työyhteisöjen arkea, jolloin työssä jaksaminen on noussut ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytysmallin kehittäminen 

  Alhainen, Susanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sairaanhoitajakoulutus sisältää työharjoittelua terveydenhuollon toimintakentässä teoreettisten opintojen lisäksi. Työharjoittelun tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden perehtyminen terveydenhuollon toimintaan sekä ...
 • Ryhmäkehityskeskustelumallin kehittäminen - työntekijöiden kokemuksia toimivuudesta 

  Simonen, Leena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työelämän jatkuva muutos vaatii työpaikoilta enemmän ymmärrystä työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Yhtenä työhyvinvointia lisäävänä tekijänä on työyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen, jota voidaan lisätä ...
 • Elinvoimaa sydänyhdistyksille Etelä-Pohjanmaalla 

  Karjanlahti, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sote- ja maakuntauudistus mullistavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita, jolloin myös järjestöjen toimintaympäristö muuttuu. Kansalaisyhteiskunnan ja kunnan yhteistoiminta nähdään tulevaisuudessa merkittävänä, ...
 • Perehdyttämisen kehittäminen Koulutuskeskus Sedun Valma-koulutuksessa : "Kaikkea ei voi omaksua kerralla." 

  Tynjälä, Outi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen kentällä on tapahtunut monia muutoksia viime vuosien aikana ja tapahtuu edelleen. Elokuussa 2015 nivelvaiheen koulutuksia uudistettiin, kun vanhat nivelvaiheen koulutukset päättyivät ja tilalla ...
 • Sairaanhoitajan rooli uudistuvassa tehohoidon ja tehovalvontahoidon toimintaympäristössä : Vuorovastaavan sairaanhoitajan toimintamallin kehittäminen 

  Hämäläinen, Kati (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on suurten muutosten keskellä. Julkisen sektorin organisaatioissa on paineita toimintojen tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Toimintojen yhdistämisillä pyritään kustannussäästöihin ...
 • Työhyvinvointia työmenetelmiä kehittämällä 

  Ahvenlampi, Maarit; Haapala, Piritta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuleva sote-uudistus aiheuttaa yleistä kaaosta sosiaali- ja terveysalalla ja henkilökunta työskentelee pitkällisen epävarmuuden keskellä. Lisäksi työpaikoilla on omia ratkaisemattomia haasteita, jotka lisäävät ihmisten ...
 • Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen terveyskeskussairaalassa 

  Kuusiluoma, Riikka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli sote-uudistus on valtakunnallisesti puhuttanut jo muutaman vuoden ajan, koska palvelujen uudelleen järjestämiselle on tarvetta. Sote- kulut ovat olleet kasvussa, ...
 • "Ilo on työn suurin käyttövoima" : Työnilon palaset päiväkodissa 

  Silvendoin, Terhi; Viitamäki, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksemme tarkoitus oli tutkia työniloa päiväkotityössä. Halusimme saada vastauksia siihen, että millä tavoin työnilo näkyy ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Yhtenä ajatuksena oli se, että nouseeko työnohjauksen tarve ...
 • Moniammatillinen toimintamalli syömishäiriöyksikössä 

  Lehtonen, Nina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistus Suomessa on ajankohtaista. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon halutaan luoda sujuvat palvelu- ja hoitoketjut. Käypä hoito -suosituksen mukaan varhainen hoitoon pääsy ja aktiivinen ...
 • Tiimityön kehittäminen kotihoidossa 

  Savolainen, Tuija J. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kotihoidon tiimityön käytäntöjä ja muotoilla tiimityön toimintatapamalli käytännön työn tueksi. Tiimityön käytäntöjä kehittämällä turvataan kotihoidon asiakkaille laadukas hoito ...
 • Lääkehoidon vaikuttavuuden tunnistaminen : Hoitajien osaaminen ikääntyneiden palveluissa 

  Norjamäki, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti edellyttää hoitohenkilökunnalta lääkehoidon kokonaisuuden sekä eri vaiheiden hallintaa. Ikääntyneiden henkilöiden lääkehoito vaatii erityisosaamista ...
 • Kasvatuskumppanuus Kauhajoen seurakunnan varhaiskasvatuksessa 

  Kuortti, Hilkka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Varhaiskasvatuksessa on yleistynyt kasvatuskumppanuuden käsite. Kirkon varhaiskasvatus on kumppanuusajattelun kautta vahvistanut lapsi- ja perhelähtöistä toimintatapaa. Kirkon ja yhteiskunnan muutokset haastavat jatkuvaan ...
 • Henkilökohtaisen avustajan osaamisen tarpeet 

  Leppämäki, Katja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle suunnattua palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa vammaista henkilöä hänen omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella. MS-tauti on etenevä neurologinen sairaus, ...

Näytä lisää